Politika i sertifikati

Najviše rukovodstvo “TEHNO – AL MARINKOVIĆ” DOO uspostavlja sledeću Politiku IMS kao dokument kojim utvrđuje misiju i viziju, kao i strategiju za njihovo ostvarenje:

POLITIKA IMS

“TEHNO – AL MARINKOVIĆ” DOO utvrđuje ovu Politiku kvaliteta i zaštite životne sredine radi obezbeđenja da će usluge koje pruža ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika, zahteve važećih zakona i propisa, kao i poboljšavanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Cilj “TEHNO – AL MARINKOVIĆ” DOO je da postane i ostane vodeća kompanija na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja usluga u domenu proizvodnje i montaže aluminijumske i PVC stolarije.

Ovaj cilj “TEHNO – AL MARINKOVIĆ” DOO ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom i sistema upravljanja zaštitom životne sredine, usaglašenih sa zahtevima standarda ISO 9001: 2015 i ISO 14001:2015. Najviše rukovodstvo “TEHNO – AL MARINKOVIĆ” DOO mora da uspostavi, primenjuje i odrzava politiku IMS kroz koju se: stalno poboljšava zadovoljstvo korisnika;

 • bezrezervno angažuje najviše rukovodstvo organizacije;
 • potpuno uključuju svi zaposleni u realizaciji procesa, stalno obrazuju, obučavaju i motivišu;
 • procesno pristupa i timski radi na ostvarivanju planiranih i ugovorenih poslova;
 • u rad ugrađuje sistemski pristup menadžmentu i novim dostignućima;
 • vrši komparacija sa najboljima u delatnosti, uz stalno poboljšavanje ukupnih performansi organizacije;
 • zadržavaju postojeća i osvajaju nova tržišta;
 • odlučuje na osnovu cinjenica;
 • uvažavaju zahtevi svih zainteresovanih strana (vlasnika, korisnika, zaposlenih, isporučilaca, partnera i kompanije u celini);
 • aktivno uključuje u programe i prakse iz oblasti zaštite životne sredine u svim aktivnostima, kao bitnom elementu upravljanja svim funkcijama u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom;
 • identifikuju svi aspekti životne sredine i kontrolišu oni za koje se proceni da su znacajni;
 • uspostavljaju, primenjuju, održavaju i dokumentuju opšti i posebni ciljevi zaštite životne sredine i programi za ostvarivanje tih ciljeva;
 • posluje u skladu sa zakonima i drugim propisima iz oblasti zaštite životne sredine;
 • sistematski smanjuju emisije štetnih materija u okolinu, racionalno koristi resursi i energija, minimizira upotreba štetnih materija i količina otpadnih materija;
 • podiže svesti zaposlenih o značaju zaštite životne sredine stalnim obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem, kao i blagovremenim i kvalitetnim informisanjem.

Politika IMS predstavlja osnov za uspostavljanje ciljeva i usmrenje “TEHNO – AL MARINKOVIĆ” DOO u naporima za stalno poboljšavanje efektivnosti rada, sistema menadžmenta kvalitetom i sistema upravljanja zaštitom životne sredine.

PDF - Politika kompanije Tehno-AL

PDF - Sertifikat EMS-17038 v1.0

PDF - Sertifikat QMS-17080 v1.0